Consell de les Arts Escèniques

El Consell Municipal de les Arts Escèniques de Vilafranca del Penedès és un organisme de participació sectorial de l’Ajuntament de Vilafranca creat a l'empara d'allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

La seva tasca consisteix a rebre informació periòdica de l’Ajuntament de Vilafranca sobre les qüestions més rellevants que afecten les arts escèniques a la vila i assessorar l’Ajuntament i generar informes i/o propostes en les matèries relacionades amb aquestes arts.

Podeu consultar detalladament les funcions del Consell, revisant els Estatuts del Consell Municipal de les Arts Escèniques de Vilafranca del Penedès.

Actes

Actes del Consell Municipal de les Arts Escèniques de Vilafranca.

Acta  05/12/2019

Acta  21/05/2020 

Acta  30/06/2020

Acta  30/11/2020

Acta  01/06/2021

Acta  23/11/2021

Acta  22/04/2022

Acta  24/10/2022

Acta  08/05/2023